Návštěvní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

 • Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip, který jej opravňuje ke vstupu do aquaparku. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 500,-Kč.
 • Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců aquaparku.
 • Děti do 10-ti let mohou do areálu vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
 • Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně.
 • Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.
 • Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku.
 • V celém areálu aquaparku platí zákaz kouření.

VYLOUČENÍ VSTUPU DO AREÁLU

 • Děti do věku jednoho roku ( s výjimkou organizovaného plavání kojenců ).
 • Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 • Do areálu je zakázán vstup zvířatům.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.
 • Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky.
 • Za věci odložené mimo šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvníci uložili cenné věci do pokladny.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru. Plavky jsou oděv určený pouze k plavání nebo koupání, bez kapes zipů a jiných kovových prvků.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo plenkových kalhotkách určených ke koupání.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.
 • Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.
 • Při pobytu na bazénové hale a v přilehlých částech může být mokra´podlaha - hrozí nebezpečí uklouznutí.
 • Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu.
 • V celém areálu je zákaz běhání a skákání mimo strany se startovacími bloky.
 • Návštěvník je povinen po ukončení provozní doby opustit areál.

V AREÁLU AQUAPARKU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Vzájemně se potápět, srážet a házet druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z nich a jiných rizikových míst.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem.
 • Konzumovat potraviny a nápoje mimo vyznačené prostory.
 • Vstupovat na bazénovou halu a do šaten se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Neoprávněné bezdůvodné používání a manipulace s prostředky určenými k záchraně a provozu aquaparku.
 • Střihání vlasů, nehtů a vousů.
 • Bezdůvodné volání o pomoc.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců aquaparku nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
 • V nutném případě požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.